Skip to main content

Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodl, že plánovaný Hobby Market v Brně-Ivanovicích nebude posuzován z hlediska jeho vlivu na životní prostředí a odmítl tak návrh občanského sdružení NESEHNUTÍ. A to přesto, že obří stavba (budova 180 x 132 m, parkoviště pro 500 vozidel, příjezdové komunikace) vyvolá výrazné zvýšení dopravy, zhorší znečištění ovzduší a negativně zasáhne do krajinného rázu v oblasti. Projekt Hobby Marketu a dalších plánovaných hypermarketů okolo něj je přitom zbytečný zejména vzhledem k blízkému provozu stejného zaměření – Baumarktu. Hobby Market také zlikviduje představy o klidném bydlení desítkám lidí, kteří staví rodinné domky jen pár metrů od budoucí nákupní zóny.
Krajský úřad posuzoval od začátku srpna záměr s názvem „Hobby Market, Brno-Ivanovice“, který předpokládá výstavbu obřího hypermarketu s domácími a kutilskými potřebami přímo na poli mezi ulicemi Černohorskou a Hradeckou, nedaleko komplexu Globus, Baumarkt (viz plánek v příloze). Projekt je velkého rozsahu (celková rozloha trvalého záboru 80 000 m2, prodejní budova o rozloze 20 000 m2, komunikace 5 000 m2, parkovací plochy o rozloze 16 000 m2 pro téměř 500 vozidel, indukce cílové dopravy o 1 500 vozidel denně). Stavba povede k navýšení dopravy (a tedy i zvýšení hlučnosti a znečištění ovzduší) na přilehlých komunikacích, které vedou přímo do obydlených oblastí Řečkovic a Králova Pole. Projekt také zaujímá nevhodnou polohu na okraji sídla a bude mít zničující vliv na krajinný ráz. „Přes tyto skutečnosti rozhodl krajský úřad, že záměr nebude posuzován z hlediska jeho vlivu na životní prostředí,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ Brno a dodává: „Mimo jiné tím úřad znemožnil konání veřejného projednávání a občané, kterých se záměr citelně dotkne k němu nebudou moci nic namítat.“ Celý projekt je přitom zbytečný neboť jeho funkce plní již hypermarket Baumarkt a menší obchody v Králově Poli, Řečkovicích i v jiných částech Brna.
Krajský úřad dal na tvrzení oznamovatele (zástupce investora), firmy FUERTES DEVELOPMENT, která označují severní část Brna (kde je množství malých obchodů i supermarketů) za obchodně deficitní a vliv stavby na životní prostředí za nevýznamný. Zástupce investora dokonce tvrdí, že jeho záměr není není v kolizi s jinými záměry – přitom pár desítek metrů od pozemku leží hypermarkety Globus a Baumarkt. Připomínky NESEHNUTÍ k nedostatečnosti a zkreslenosti údajů v oznámení a návrhy na podrobné zhodnocení jednotlivých vlivů na prostředí odmítl krajský úřad s odkazy na další řízení v této věci. „Z našich zkušeností víme, že následná řízení v obdobných záměrech se snaží úřady utajovat před veřejností, nerespektují zákony na ochranu přírody a životního prostředí a vyhýbají se odpovědnosti,“ popisuje situaci na brněnských stavebních úřadech Jiří Koželouh. V současnosti se jedná zejména o stavbu hypermarketu Kaufland v Židenicích či stavbu kancelářského komplexu Office Park na ulici Heršpické.
Velkým překvapením a zklamáním by se Hobby Market stal i pro občany, kteří si v současné době staví nové rodinné domky na okraji Ivanovic u ulice Černohorské, doslova jen pár metrů od plánovaného hypermarketu.
Podle vyjádření zástupce investora přitom nemá výstavba v nevhodné lokalitě Hobby Marketem skončit. Plánuje se výstavba prodejny potravin a pravděpodobně i dalších hypermarketů, čímž by byla spolu se současným Globusem a Baumarktem vytvořena nová nákupní zóna. „Taková představa je dost děsivá. Nová nákupní zóna by znamenala nebývalé zhoršení životního prostředí nejen v Ivanovicích, ale v celé severní části Brna,“ komentuje záměr Jiří Koželouh. Vzhledem k postoji krajského úřadu nyní leží odpovědnost na úřadu městské části Brno Ivanovice, který jistě již brzy obdrží od zástupce investora žádost o umístění stavby. NESEHNUTÍ se hodlá do tohoto řízení zapojit (má na to podle zákona i plné právo) a hájit v něm životní prostředí i zájmy občanů, které hodlá o záměru v nejbližší době informovat.
více informací:
Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ Brno, 723 559 495
přílohy: připomínky NESEHNUTÍ ke zjišťovacímu řízení