Skip to main content
Tiskové zprávy

Ženská práva ve školách Jihomoravského regionu

By 2004-11-157 září, 2020No Comments

V těchto dnech vychází nová publikace, která je součástí projektu v rámci něhož NESEHNUTÍ tento podzim přednáší pro základní a střední školy o problematice ženských práv. Přednášky zaměřené na aktuální témata týkající se rovných příležitostí žen a mužů, násilí na ženách či historie ženského hnutí, seznámí mladé lidi v Jihomoravském regionu s diskriminací na základě pohlaví a problematikou stereotypního nahlížení na muže a ženy. Nová publikace – pracovní sešit „Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů“ představuje v České republice ojedinělý studijní materiál, z něhož mohou čerpat základní poznatky nejen studující, ale i pedagogičtí pracovníci a pracovnice. Cílem projektu je zvýšit informovanost o genderové rovnosti, problému násilí na ženách a politice rovných příležitostí obou pohlaví, a tak přispět k řešení problémů, jejichž příčinou je tradiční stereotypní vnímání žen a mužů v soukromém, společenském, pracovním i politickém životě.
„Vzděláním k genderové rovnosti“ je název projektu, který je tvořen sérií přednášek a novou publikací, jenž aktivisté a aktivistky kampaně NESEHNUTÍ „Ženská práva jsou lidská práva“ připravili zejména pro střední školy a 8. a 9. třídy škol základních. „Záměrem je poskytnout základní a přehledné informace a vést diskuse s mládeží od 14 let do 18 let o postavení žen a mužů ve společnosti. Snažíme se tak přispět k odstraňování stereotypního nahlížení na muže a ženy, zamezení diskriminace na základě pohlaví a snížení stále poměrně vysoké tolerance vůči násilí na ženách.“, říká koordinátorka kampaně Kateřina Plesková.
Přednášky pokrývají základní tématické okruhy, jimiž je úvod do problematiky ženských práv, feminismu a genderových studií (seznámení s historií ženského hnutí, základními pojmy a východisky, genderovými stereotypy a možností jejich překonávání), principu politiky rovných příležitostí žen a mužů (nejen v zaměstnání, ale i v rodině, vzdělávání a politice, včetně možností jak se nerovným příležitostem a diskriminaci na základě pohlaví bránit), a tématu násilí na ženách (vysvětlení základních východisek a problematiky nejčastějších forem násilí páchaného na ženách, jimiž jsou domácí násilí, obchod se ženami, znásilnění a ženská obřízka). „Součástí jednotlivých přednášek, které nabízíme zdarma a jednotlivě či jako ucelený soubor, jsou i rady týkající se prevence, možnosti obrany a pomoci,“ doplňuje jedna z přednášejících Denisa Kuglerová a dodává: „Přednášky jsou určeny především pro školy, ale mohou se na nás obrátit i jednotlivé osoby, které by měli zájem zorganizovat přednášku či přednášky v knihovnách, klubech a dalších místech přístupných pro širší veřejnost.“
Součástí projektu je i nová publikace – „Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů“. Jedná se o informační brožurku, která tři uvedená základní témata shrnuje a slouží nejen jako podklad či pracovní sešit k přednáškám, ale též jako samostatný ucelený soubor základních informací. Brožurka je využitelná nejen pro studenty a studentky, ale též širší veřejnost a zejména pro pedagogické pracovníky a pracovnice jako podklad pro vlastní práci. Obsahuje totiž výčet základních dat a souvislostí, cvičné otázky, příklady a citáty k zamyšlení, praktické odkazy na adresy různých organizací, literaturu apod.
Projekt „Vzděláním k genderové rovnosti“ je finančně podpořen polskou sekcí Nadace Heinricha Boella.
Kontakt:
Kateřina Plesková – NESEHNUTÍ, 543 245 342; 605 239 579; zenskaprava@seznam.cz