Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ z 18.září 2008
V těchto dnech je na úřední desce Jihomoravského kraje zveřejněn záměr výstavby bytových domů a domu s pečovatelskou službou v městské části Brno-Ivanovice. Oznámení záměru přináší nejen informace o plánované výstavbě 8 bytových domů o 3 až 4 podlažích, ale zmiňuje se i zamýšlené výstavbě velkoobchodní prodejny. Oba nové záměry mají navazovat na již několik let plánovanou výstavbu Hobby marketu Bauhaus a mají spolu s ní přeměnit rozsáhlé území polí, luk a zahrad na nákupní a obytnou zónu. Záměr vícepodlažních bytových domů je vzhledem k lokalitě krajně nevhodný. Záměry nákupních center naprosto neodpovídají měřítku krajiny a zásadním způsobem by poškodili životní prostředí. Občanské sdružení NESEHNUTÍ, které vystupuje proti výstavbě Hobby marketu požaduje podrobné posouzení EIA i pro záměr bytových domů.
V těchto dnech odkryli developeři své další plány s lokalitou mezi ulicemi Hradecká (silnice I/43), Řečkovická a Černohorská v městské části Brno-Ivanovice. Tři roky po zveřejnění záměru Hobby marketu Bauhaus přicházejí s plány na zástavbu celé doposud volné lokality. Aktuální oznámení „Bytové domy – výhledy Ivanovice“ ( http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHM658) představuje záměr výstavby čtyř bytových domů o čytřech podlažích a čtyřech bytových domů o třech podlažích. Součástí záměru je také výstavba domu s pečovatelskou službou. „Záměr bude mít negativní vliv na krajinný ráz neboť naruší současné rozložení zastavěných a nezastavěných ploch v území a vytvoří zastavěnou plochu odloučenou od stávajícího sídla. Navržené bytové domy také počtem podlaží a provedním neodpovídají charakteru zástavby, která tvoří většinu Ivanovic,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ a dodává: „Pozitivní může být vznik domu s pečovatelskou službou a tedy posílení občanské vybavenosti Ivanovic. I toto zařízení by však bylo lepší umístit do zastavitelných ploch v samotném sídle.“ NESEHNUTÍ podává krajskému úřadu připomínky a požaduje pokračování posuzování vlivů na životní prostředí procesem EIA.
Daleko problematičtější je další záměr, který je v oznámení avizován a který má být brzo samostaně oznámen. Jedná se o záměr velkoobchodní prodejny, dle zmínky v oznámení značky MAKRO, která by se měla rozkládat severně od plánovaného Hobby marketu a zabrat tak zbytek volné plochy na předmětné lokalitě v Ivanovicích. Dle dosavadních omezených informací předpokládá záměr výstavbu rozsáhlé přízemní prodejny (kolem 10 000 m2) a parkoviště pro 250 osobních vozidel. Velkoobchodní prodejny by přinesla podobné zatížení životního prostředí jako plánovaný Hobby market.
V případě realizace všech zamýšlených záměrů by vznikla souvislá nákupní zóna, do níž by mělo denně přijet 2 500 vozidel se zákazníky a 20 težkých nákladních vozidel, které by se přidaly k tisícům automobilů mířícím do hypermarketu Globus a baumarktu v jihovýchní části Ivanovic. Výsledkem by bylo další zatížení tranzitní silnice I/43 a zejména již dnes přetížené křižovatky s ulicí Řečkovickou. Doprava by navíc vyvolala porušení v současnosti velmi těsně dodržovaných limitů prašnosti. Záměry by se neobešly bez kácení stromů, likvidace kvalitní zemědělské půdy, travních porostů a zahrad. Vzniká i riziko přetížení kanalizační sítě v důsledku výrazného zvýšení povrchového odtoku ze zpevěných ploch, které nahradí plochy doposud nezpevněné. „Podobně jako Hobby market, záměry bytových domů i velkobchodní prodejny navrhují developeři navzdory nesouladu s Územním plánem města Brna. Část plochy na plánovanou velkoprodejnu není určena pro obchod a služby a plocha pro obytné domy je příliš malá,“ komentuje nové záměry ivanovická zastupitelka Eva Slavíková.
Proti záměru výstavby Hobby marketu se postavilo 72,6 % dotázaných ivanovických občanů a občanek v sociologickém průzkumu, který v roce 2006 zorganizovali studenti Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pouze 20,6 % dotázaných s výstavbou souhlasilo. „Přesto developeři pokračují v prosazování Hobby marketu a nyní dokonce navrhují další záměry, které negativní dopady na naše životní prostředí ještě posílí,“ říká Patra Štěrbáková-Taüberová z Ivanovic a dodává: „Doufáme, že se vedení radnice a stavební úřad postaví za nás.“
Do 29. září se k záměru může vyjádřit každý občan (bez ohledu na bydliště) písemně na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Více informací:
Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ (723 559 495), Eva Slavíková – zastupitelka (739 411 325), Petra Štěrbáková- Täuberová – o.s. Klidné Ivanovice (777 794 801).