Skip to main content

Armády, ozbrojené skupiny a všichni další, kteří mají zisk z válečných konfliktů, si vždy uměli najít způsob, jak oslovovat mladé lidi. Jejich cílem je získat nejen jejich těla, ale také mysli pro vlastní militantní záměry. Dokud budou pokračovat tyto snahy o militarizaci mládeže, budou pokračovat i naše akce zaměřené proti násilí, válkám a utrpení lidí v ozbrojených konfliktech. Věříme, že konflikty lze řešit jinak než za pomoci zbraní. Usilujeme o odzbrojení nejen na úrovni činů ale i uvažování.
V rámci Týdne proti militarizaci mládeže se můžete zúčastnit těchto akcí:
📍 13. listopadu, 19:00, kino Varšava, Liberec: promítání filmu Výchova k válce s diskuzí, pořádá FNB Liberec (Více o dalších akcích v Liberci na události Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže)
📍 14. listopadu, FSS MU, Brno: workshop pro studující kurzu “Souvislosti a proměny moderních médií – kauzy, osobnosti, trendy”, lektorující z NESEHNUTÍ a NaZemi
📍 14. listopadu, 18:00, Infocentrum Salé, Veganská večeře a promítání filmu Výchova k válce: Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže, pořádá FOOD NOT BOMBS PRAHA supportradar.squat.net/en/node/295401
📍 14. listopadu, 19:00, Fantomas, Brno: Promítání filmu Výchova k válce, pořádá Food not Bombs Brno ve spolupráci s NESEHNUTÍm
📍 15. listopadu, 18:00, Skautský institut v Brně: workshop Hra s nulovým součtem, pořádají lektorující z NaZemi
📍 16. listopadu, 19:00, Tři ocásci, Brno: Výzvy německého mírového hnutí (diskuze), diskuze s německým aktivistou, pořádá NESEHNUTÍ
Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže je jednotnou snahou antimilitaristických skupin po celém světě zvýšit povědomí o způsobech, jakými je násilí mezi mladými podněcováno. Chceme nastínit možnosti jak tomu předcházet. Celý týden koordinuje mezinárodní síť War Resisters‘ International a v České republice NESEHNUTÍ.
Více o boji sítě War Resisters’ International proti militarismu mládeže: https://antimili-youth.net/
Více o antimilitaristických aktivitách skupiny Odzbrojovka z NESEHNUTÍ: http://zbrane.nesehnuti.cz
Výzva k akci: http://zbrane.nesehnuti.cz/index.php/vyzva-k-akci-mezinarodni-den-proti-militarizaci-mladeze-12-18-listopadu-2018/
FB událost Týdne proti militarizaci mládeže 2018.
——————————————-
— for English please scroll down —-
Výzvy německého mírového hnutí (diskuze)
Diskuze o antimilitarismu s německým aktivistou
16. listopadu, Tři ocásci, tř. Kpt. Jaroše 18, Brno
Jaká je současná situace mírového hnutí v Německu? Jak se změnilo prostředí a jak na to reaguje mladší generace aktivistů a aktivistek? Jaké jsou nejnovější formy odporu a v čem bychom se mohli vzájemně podpořit nebo inspirovat?
Přijďte diskutovat s Davidem Scheuingem, členem DFG-VK a War Resisters‘ International. Diskuze bude v angličtině s možností tlumočení do češtiny.
18:00 benefiční večeře
19:00 diskuze s Davidem Scheuingem
Německé mírové hnutí má opravdovou historii rezistence, společné podpory i radikálních nenásilných akcí. V poněkud změněném prostředí moderních rekrutovacích kampaní Bundeswehru (německé armády) a ve světle dobrovolné služby se změnily také protiakce a způsoby vzepření se. Ve své prezentaci bude David Scheuing diskutovat nejnovější akční formáty a současný přístup k nenásilnému odporu v mladší generaci mírového hnutí. Přednáška se zaměří na zdůraznění výzev a příležitostí pro tuto generaci. Chceme diskutovat odlišnosti a podobnosti mezi českou a německou situací a zaměřit se na to, kde se můžeme inspirovat v našich mírových aktivitách.
David Scheuing je představitel oddílu DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, Německý mírový spolek – Sjednocení odpůrci proti vojenské službě, www.dfg-vk.de) ve War Resisters’ International. Je aktivním členem mladší generace uvnitř německého mírového hnutí a zajímá se o mezinárodní výměnu a učení se v rámci mírového hnutí. David studoval Mírová a bezpečnostní studia na magisterském stupni v Magdeburgu a v současnosti pracuje na projektu zaměřeném na potírání online hate-speech v Bund für Soziale Verteidigung (Spolek pro sociální obhajobu), což je další organizace německého mírového hnutí.
Diskuze je součástí Týden proti militarizaci mládeže 2018, který probíhá od 12. do 18. října 2018 v Brně, Praze a Liberci.
Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže je jednotnou snahou antimilitaristických skupin po celém světě zvýšit povědomí o způsobech, jakými je násilí mezi mladými podněcováno. Chceme nastínit možnosti jak tomu předcházet. Celý týden koordinuje mezinárodní síť War Resisters‘ International a v České republice NESEHNUTÍ.
Více o boji sítě War Resisters’ International proti militarismu mládeže: antimili-youth.net
Více o antimilitaristických aktivitách skupiny Odzbrojovka z NESEHNUTÍ: zbrane.nesehnuti.cz
FB událost Výzvy německého mírového hnutí (diskuze).
Diskuze je podpořena z Open Society Foundations.
——–
Challenges of German peace movement
Discussion about antimilitarism with German peace activist
16 November, Tři ocásci, tř. Kpt. Jaroše 18, Brno
What is the current situation in German peace movement? How did envirnoment change and how is reacting the younger generation of activists? What are new forms of resistance and what could we learn or inspire within each other?
Come to discuss with David Scheuing, member of DFG-VK and War Resisters’ International.
6PM beneficial dinner
7PM discussion with David Scheuing
The German peace movement has a veritable history of resistance, CO support and radical nonviolent action. In a somewhat changed environment of modern recruitment campaigns of the Bundeswehr (German army) and in the light of a voluntary service, the actions and struggles have changed as well. In his presentation, David Scheuing will discuss the newer action formats and the contemporary approach to nonviolent resistance in the younger peace movement generation. The presentation aims to highlight challenges and chances for the younger generation. We want to discuss with you the differences and similarities between the German and the Czech situation and see how we can all inspire each others‘ struggles…
David Scheuing is the section representative of DFG-VK to the WRI. He is an active member of the young generation within the German peace movement and is interested in transnational exchange and learning within the peace movement. David has studied Peace and Conflict Studies (M.A.) in Marburg and currently works for an anti-online-hate-speech project of the Bund für Soziale Verteidigung, another organisation of the German peace movement.
Discussion is a part of International week against militarisation of youth. NESEHNUTÍ is the organizor of events in Czech Republic as affiliate member of War Resisters‘ International.
More information: antimili-youth.net/articles/2018/05/5th-international-week-action-against-militarisation-youth-take-place-between-12-18
antimili-youth.net
zbrane.nesehnuti.cz
FB event.
Discussion is supported by Open Society Foundations