Naši donoři

V roce 2020 nás podporují:

Projekty „Budování kapacit a profesionalizace NESEHNUTÍ Brno„, „Jak na rovnost v odměňování….aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!“ a „Naplňování vládní strategie pro rovnost žen a mužů v oblasti diskriminační reklamy“ podporuje Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost (www.esfcr.cz)

logo-opz-barevne


Projekt „Schools of equality: Rovnost začíná ve škole“ podporují Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).


Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovnost žen a mužů. (www.vlada.cz)


Projekt „WITH YOU*TH towards an active citizenship“ podpořila Nadace 0SF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

a

Projekt „Zodpovědnost jako nedílná součást svobody“ podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. 


 
Realizace projektu v období 2019 – 2020. Cílem projektu je podpora a propojování aktivistů v rámci sítě, kteří stojí proti erozi demokracie, vzestupu nacionalismu a proti umlčování hlasu občanů a podpora výměny dobré praxe a sdílení.

Fond Visegrad Fund (www.visegradfund.org)


Ministerstvo zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz)


Program Erasmus+ (ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus)

Projekt INCAINCO (2019-2-CZ01-KA105-061564)
 Realizace projektu probíhá v období od 01.08.2019 do 31.05.2021. Cílem projektu je skrze vzdělávání a výměnu dobré praxe, sdílení zvýšit organizační, řídící a odborné kompetence pracovníků s mládeží v interkulturním prostředí.

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


 

Evropský sbor solidarity Evropské unie (https://europa.eu/youth/solidarity_cs)

Solidarity Corps ( 2020-1-CZ01-ESC31-077589)
 
Realizace projektu probíhá v období od 1.5.2020 do 30.4.2021Cílem projektu je vytvářet prostor pro osobní a neformální setkávání mezi příchozími a místními v Brně, díky kterému může snadněji docházet k navázání dialogu a vzájemnému poznávání a odbourávání předsudků na obou stranách. Cílené neformální setkávání usnadňuje navázání prvotního kontaktu a zahájení dialogu, navíc je zde společný zájem – vaření a jídlo – jež se stávají i prvním nosným tématem hovoru, které i těm méně mluvným může pomoci se přenést přes prvotní rozpaky.


 

Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemí (government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz)

MSMT_logotyp_text_cz

Projekt Potkali se u Brna (MSMT-40024/2019-3)
Realizace projektu probíhá v období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Hlavním cílem projektu je obohacení procesu vzdělávání dětí – žáků cizinců skrze volnočasové a vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj jejich jazykových a sociálních kompetencí za účelem usnadnění jejich integrace mezi své vrstevníky a potažmo českou společnost jako takovou.Sekundárním cílem je posilování otevřené a respektující společnosti skrze realizaci komunitních aktivit pro děti, jejich rodiče a budoucí pedagogické pracovníky jak z řad místních, tak příchozích.
 

Projekt „Rozvoj kompetencí pro získávání donorů, malých a velkých dárců“ podporuje Česká rozvojová agentura (www.czechaid.cz)


Odbor životního prostředí (OŽP) města Brna

Magistát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Finanční podpora Příměstského tábora.
 
Projekt Inkluze hravě (67200091479)
Realizace projektu probíhá v období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Cílem projektu je skrze volnočasové aktivity podpořit děti příchozích a místních v měkkých dovednostech interkulturní komunikace a vzájemné
interakce. Skrze společné aktivity odbouráváme obavy z jinakosti a naopak posilujeme pocit sounáležitosti a vzájemného respektu. V průběhu her a volnočasových aktivit v bezpečném prostředí, tak mohou probíhat mezi dětmi přirozené interakce, navazování nových vazeb a přátelství. V rámci aktivit navštěvujeme různá zajímavá místa a tak poznáváme i Brno- město ve kterém společně žijeme.


Děkujeme!